Overslaan en naar de inhoud gaan
menu
close

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van B.V. AQUATROPIC, Staatsbaan 16, 9991 Adegem, tel. 050719392, KBO 458996476, BTW BE0458996476, e-mail info@aquatropic.be m.b.t. de verkopen op afstand die via de webshop tot stand komen:

VOORAFGAANDELIJK: MEDEDELING RECHT OM AFSTAND TE DOEN

Deze bepaling geldt enkel voor de consument zoals bedoeld in artikel II, en niet voor de professionele koper.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor bepaalde overeenkomsten.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien:

-betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van hoger vermelde herroepingstermijn van 14 dagen; 

– betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen.

De modaliteiten van het recht om afstand te doen worden verder gespecifieerd in artikel VI van deze voorwaarden.

ARTIKEL I. : TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webshop van Aquatropic B.V. Door een product of dienst te bestellen via deze webshop, verklaart de koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen – indien uitdrukkelijk goedgekeurd door B.V. Aquatropic – aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard op bepaalde diensten en/of producten, die in beginsel boven de algemene voorwaarden zullen gelden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Aquatropic B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het gebruik van de Website van Aquatropic B.V. en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL II. : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING DIE GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDT VIA DE WEBSHOP – PARTIJEN:

De identiteit van de onderneming die goederen en diensten aanbiedt via de webshop is:

B.V. Aquatropic, Staatsbaan 16, 9991 Adegem K.B.O. 0458996476, tel. 050719392, e-mail info@Aquatropic.be

Eventuele klachten zullen op de geografische vestiging van de onderneming, waarvan het adres hier wordt vermeld, worden ontvangen.

Andere partijen:

Onder niet-professionele koper of consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

Onder professionele koper wordt verstaan ieder die niet valt onder de definitie van niet-professionele koper of consument.

De professionele koper mag de bijzondere wettelijke bescherming ten gunste van de consument (zoals de Wet Betreffende de Marktpraktijken en consumentenbescherming) niet inroepen.

ARTIKEL III : AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

De koper en B.V. Aquatropic komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan met toepassing van deze voorwaarden. De elektronische bestanden van B.V. Aquatropic gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Het contract wordt steeds geacht afgesloten te zijn op de zetel van B.V. Aquatropic, Staatsbaan 16, 9991 Adegem.

ARTIKEL IV : PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en betreffen steeds de geheel door de koper te betalen prijs. Ten aanzien van de consument zijn de prijzen steeds inclusief B.T.W.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De koper is de prijs verschuldigd die B.V. Aquatropic in haar orderbevestiging aan hem heeft medegedeeld, ongeacht de prijzen die eerder eventueel gezien zijn op de website. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door B.V. Aquatropic worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.

De betaling zal verricht worden ten gevolge van de orderbevestiging door B.V. Aquatropic via e-mail overeenkomstig het door de koper gekozen systeem. De volgende betalingen worden toegelaten :

Kredietkaart (VISA, MasterCard)  /BanContact / Mister Cash 

Indien de bank of de kredietinstelling de betaling weigert, kan B.V. Aquatropic de verkoop als onbestaande beschouwen.

Betalingen zijn verschuldigd uiterlijk op vervaldatum van de factuur. Bij gebreke aan andersluidende vermelding op de factuur, wordt de vervaldatum bepaald als zijnde 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

In geval van niet-tijdige betaling is B.V. Aquatropic bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet tijdige betaling door de Koper brengen alle aan B.V. Aquatropic verschuldigde sommen intresten op van 10 % per jaar vanaf de vervaldatum, zulks van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

In geval van niet of niet tijdige betaling van een factuur van B.V. Aquatropic uiterlijk op vervaldatum van de factuur, is per factuur eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

Tevens is de Koper gehouden tot betaling van alle gerechtskosten, met inbegrip van de wettelijk bepaalde rechtsplegingsvergoeding.

ARTIKEL V : LEVERING EN LEVERINGSTIJD

De Koper zal de gewenste leveringsplaats in zijn bestelling bepalen.

In geval van afwezigheid bij de levering wordt de koper gehouden om opnieuw af te spreken met de vervoerder.

De koper zal een algemene lasthebber moeten aanduiden voor de uitvoering van deze overeenkomst, die geldig in zijn naam ontvangst zal kunnen melden van de goederen, en elke handeling zal kunnen stellen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst.

B.V. Aquatropic verbindt er zich toe om de goederen te leveren binnen de termijn bepaald in het bevestigingsbericht van de bestelling.

Behoudens andere bepaling is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Behalve voor een consument-koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

B.V. Aquatropic verbindt er zich toe om de koper te verwittigen van een eventuele vertraging van de levering die onafhankelijk is van haar wil.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

ARTIKEL VI : RECHT OM AFSTAND TE DOEN

Deze bepaling geldt enkel voor de consument zoals bedoeld in artikel II, en niet voor de professionele koper.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het afsluiten van de overeenkomst tot levering van diensten.

De consument moet schriftelijk kennis geven van zijn afstand, per brief, fax of per email.

Indien hij gebruikmaakt van dit recht, moet hij op eigen kosten het geleverd product terugzenden naar de zetel van B.V. Aquatropic, op adres Staatsbaan 16, 9991 Adegem.

De producten moeten verplicht begeleid zijn door alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en originele verpakkingsmaterialen.

De teruggezonden producten moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden teruggezonden.

Bij terugzending vermeldt de consument zijn bankrekeningnummer.

Indien de consument-koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt B.V. Aquatropic binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-koper aan B.V. Aquatropic betaalde bedrag middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat B.V. Aquatropic van de consument-koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is terug ontvangen door de B.V. Aquatropic, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.

Er is geen verzakingsrecht voor bepaalde leveringen van goederen en diensten, die vooraan in deze Algemene Voorwaarden specifiek zijn bepaald.

ARTIKEL VII : VERPLICHTING OM DE GOEDEREN TE ONTVANGEN EN TERMIJN OM KLACHT IN TE DIENEN

De koper is verplicht het gekochte bij aanbieding op het aangekondigde ogenblik af te nemen.

Bij gebreke daaraan is B.V. Aquatropic gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

De klachten in verband met de geleverde voorwerpen of diensten moeten schriftelijk bij B.V. Aquatropic toekomen ten laatste binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen vanaf de levering voor de professionele koper, binnen de herroepingstermijn voor de consument.

ARTIKEL IX: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over op het ogenblik van volledige betaling, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

ARTIKEL X: GARANTIE

Aan consument-kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Voor het overige wordt de aard en de duur van de garantie bepaald in de prijsofferte.

ARTIKEL XIV: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met B.V. Aquatropic is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Gent.

Artikel XV: PRIVACY BELEID

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Aquatropic. U dient zich ervan bewust te zijn dat Aquatropic niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Aquatropic respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aquatropic of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aquatropic of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Aquatropic of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Aquatropic

Staatsbaan 16

9991 Adegem

KBO0458996476

050719392

info@aquatropic.be